Address:

DdzFFzCqrht8khRZvHjavED2zz67rXy2pyC3d9egQKR8MjNqnNLWMrWRcQYfbFyHMykiMAjtiNY2eP69EyXBx9SbVV9mXxE6n7uxUEJ6
Slot Id Time Value
138/19276 4a257...1554658e3bb82b97570c 2019-08-19 08:50:11+01:00 + 1987.44
130/19158 630ce...5e974266354e40046bfe 2019-07-10 08:10:51+01:00 - 1306
130/10255 d40cf...89bf9ec7d57f45940742 2019-07-08 06:43:11+01:00 + 1306
125/7579 60b6d...618e7b089b3cdeabf6ee 2019-06-12 15:51:11+01:00 - 1170
125/684 f23a3...4c3ffb6ac6a250dbed91 2019-06-11 01:32:51+01:00 + 1170
124/9076 bc8e1...b21a7e2a0a7b75de0a0f 2019-06-08 00:10:11+01:00 - 1107
123/11425 b95da...0e8b2dfa20c1196b448c 2019-06-03 13:13:11+01:00 + 1107