Address:

DdzFFzCqrht6HmCsbLeaRtfFqnodZvdWzg8mpaNpF6VmHtf2cbKxpQNzhdnrzYQxGxWieQU53V7Yb1zkCuvXH2iVegEyvU2YfqEzn8ks
Slot Id Time Value
108/6196 24c94...a2958ae7e0791d17fb8a 2019-03-19 08:10:11+00:00 + 1059
107/11210 0751e...f2b03b3fcf6f1e5b4b6f 2019-03-15 12:01:31+00:00 - 1256.174
107/1974 fedd8...53fba45381becc1384ba 2019-03-13 08:42:51+00:00 - 1609.474
102/10732 83ae1...0818162c93a35d78de09 2019-02-18 09:22:11+00:00 + 1256.174
90/6178 c6178...102d28cef9528ccb3e7e 2018-12-19 08:04:11+00:00 + 1609.474
82/2224 34df0...abfd233e1c8554fa1c0b 2018-11-08 10:06:11+00:00 + 1923.516