Address:

DdzFFzCqrht3zsvNeB3waH9nWUYdNVzYe2sAHo1HwQ27s6VxcqJJhJPMqzwedWQ9eAM11ZJAKVY65829Z8VRhNSfZHeJKTye5sjrS3ej
Slot Id Time Value
163/18917 6fad6...9a14fdb36b810354a6e2 2019-12-22 06:50:31+00:00 - 2.6
163/18890 d49c5...43dd538e38b51aa442f7 2019-12-22 06:41:31+00:00 + 2.6
143/13157 de769...fb2d843bdc0de0d61c01 2019-09-11 22:50:31+01:00 - 1.28
143/12791 7f965...8825b732703a8c9a6714 2019-09-11 20:48:31+01:00 + 1.28