Address:

DdzFFzCqrhsxsXq63voyPtU7sKMyXjDVkq7c86AfXENLj9FNQaHZQ3pHqKBdScctUHJPgzBA2eTdpPhUCnrN1u67ZpV5sGyWNsxM2xky
Slot Id Time Value
108/1325 751be...305b71478882eedb7edd 2019-03-18 05:06:31+00:00 - 6000
107/11221 f1432...eb84ee2345b7929e202a 2019-03-15 12:05:11+00:00 + 3000
107/11147 11da0...590c1ae645cf0110e5f2 2019-03-15 11:40:31+00:00 + 1000
107/10339 e3088...f258c08e96c52b820052 2019-03-15 07:11:11+00:00 + 2000