Address:

DdzFFzCqrhsssQYnqwSLZUVwfhSe2TEDKYWVtFs41zmZYHh9FbZjPB9d9RNshjhsxcH27eP65X4BGCwDx6V54h4bd78tmjFLXvkjH4vh
Slot Id Time Value
131/11151 0b342...a2b5b908541a50163f71 2019-07-13 11:41:51+01:00 - 2249.73
131/5852 769e6...18e44e99d3c89250a37e 2019-07-12 06:15:31+01:00 - 1893.61
130/7480 e9c93...1472e9d72e9bc1a21b94 2019-07-07 15:18:11+01:00 + 1893.61
129/18702 ccb91...e8bd5feac333cac92a6f 2019-07-05 05:38:51+01:00 + 2249.73