Address:

DdzFFzCqrhsqYUzntDh2Q4FbyPP8SMiXCPVVAR36AZPmUtVFv18hyVNWeTafFXukTx7sJv7v4xksMRCgHFrjEE2LBEq9P4i9cTugxjFX
Slot Id Time Value
143/13155 86e8f...454e71981d06ba0b00e2 2019-09-11 22:49:51+01:00 - 50007.600814
140/16660 e4bcc...0e1cb50ee50f3aabfc50 2019-08-28 18:18:11+01:00 + 50007.600814