Address:

DdzFFzCqrhspKsLh6UbcfZyfLHUyU366PwypJDwH48xSE6Gbz4G5KWXKZEdVsdUvqt1AkYVc4koqhC3B5k46z5tGPkdU3wsH9pW1NJSo
Slot Id Time Value
136/13996 e5e55...ab47fd5b4f164a084837 2019-08-08 03:30:11+01:00 - 760
135/18442 bfcba...964f968ac951df7b7987 2019-08-04 04:12:11+01:00 + 760
131/5852 769e6...18e44e99d3c89250a37e 2019-07-12 06:15:31+01:00 - 475
129/14363 dd122...6f987b48a35deab69bfb 2019-07-04 05:32:31+01:00 + 475
127/18687 236c8...5babd1b2e5654c11bef8 2019-06-25 05:33:51+01:00 - 570
125/14570 fed65...af70e3bd48c07cdb1672 2019-06-14 06:41:31+01:00 - 475
124/18475 ccfc1...3b366c2c67be7dcde50e 2019-06-10 04:23:11+01:00 + 475
120/1514 dbce1...5c1e4f77356bb737b9bb 2019-05-17 06:09:31+01:00 + 570