Address:

DdzFFzCqrhskEJhAYqmubyz1pXiwpamRw7hfgsFRJmshDQuct1rHLtASWxmNAYrmHuFsWmkwv8xqDjAvHGJBaGh3m1aKM7adMR2N6vtE
Slot Id Time Value
121/5692 9e5d8...3320557b85fd88a56295 2019-05-23 05:22:11+01:00 + 111.641095
107/11210 a5d95...e0b188987f03be0b8d86 2019-03-15 12:01:31+00:00 + 2999.7
107/6330 4fccc...ae2f6c4f856eb265a2d9 2019-03-14 08:54:51+00:00 + 2999.7
107/4089 1c5f1...cd6afd23e173d9913d7d 2019-03-13 20:27:51+00:00 + 999.7